Struktur INISMU Pacitan

Struktur Organisasi STIT Muhammadiyah Pacitan

Drs. H. Syamsudin, M.Ag.

(ketua)

Ahmadi, S.Pd.I., M.Pd.I (Wakil Ketua I)

Zaenur Rofiq, S.Pd.I., M.Pd.I (Wakil Ketua II)

Muh Mustakim, M.Pd.I (Wakil Ketua III)